فرصت حمایت و تبلیغات در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران

امروز ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور و مدیران و کارشناسان رسانه های دیجیتالی که در آن ادارات فعالیت می کنند مسئولیت خطیری را در حوزه آن رسانه ها مانند وبسایت، اخبار، و شبکه های اجتماعی برعهده دارند. فضای شدیدا رقابتی امروز نیز آن مسئولیت را بر دوش آنان سنگین تر نموده و آنان را به سمت پررنگ تر کردن حضور سازمان و برند خود در فضای رسانه های دیجیتال بیشتر از قبل ساخته است.

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران این مهم را شناسایی کرده و با هدف بهبود عملکرد ادارات روابط عمومی و بازاریابی کشور در حوزه رسانه های دیجیتال، نسبت به رتبه بندی ادارات روابط عمومی در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال و بخش های رسانه ای دیجیتال آن ادارات و همچنین ارائه گزارشات راهکاری ماهانه جهت بهبود یا حفظ رتبه و عملکرد به آن ادارات، اقدام نموده است.

 

 

در این راستا، سازمان‌ها و برندهای مطرح و فعال در صنایع کشور مرتبط با ادارات روابط عمومی و بازاریابی، می‌توانند با بهره گیری از این فرصت ارزشمند، با شرکت در فرایند حامی مالی کنفرانس از مزایای تبلیغاتی و ترویجی آن به شرح زیر بطور ماهانه بهرهمند گردند:

 * درج نام و لوگوي سازمان حامي رویداد رتبه بندی در كليه بروشورها، پوسترها و آگهی های معرفی رویداد

 * درج نام و لوگوي سازمان حامي رویداد رتبه بندی در تیزر معرفی رویداد

 * درج نام و لوگوي سازمان حامی رویداد رتبه بندی در كليه گزارشات تحلیلی رتبه بندی و راهکاری

 * قرار گرفتن لوگوي سازمان حامی در سايت رویداد تندیس رتبه بندی و لينك به وب سایت سازمان

 * قرار گرفتن تیزر تبلیغاتی سازمان حامی در سايت رویداد و لينك به وب سایت سازمان

 * درج نام و لوگوی سازمان حامی در رسانه ای دیجیتال دبیرخانه کنفرانس

 * درج مصاحبه مدیریت ارشد سازمان حامی در بخش ویژه وب سایت رویداد تندیس رتبه بندی

فرصت حمایت و تبلیغات در تندیس رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران

از سازمان های فعال در صنعت بانکداری کشور دعوت می شود تا جهت بهره گیری از فرصت های حمایتی و تبلیغاتی در رویداد تندیس رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران ویژه ادارات روابط عمومی و بازاریابی در بخش های رسانه ای دیجیتال، با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایند

بیشتر