قوانین دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران

قوانین وبسایت و دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران

کاربر گرامی، توجه نمائید كه شروع تعامل شما با وب سایت دبیرخانه کنفرانس هوس تجاری ایران و همچنین ثبت نام شما در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران، به منزله موافقت شما با قوانین اعلام ‌شده در ذیل می باشد:

* تمامی محتواهای ارائه شده در وبسایت دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران از قانون مالکیت معنوی پیروی کرده و استفاده از آنان با اشاره به منبع بلامانع است.

* رتبه بندی ادارات، و بخش های رسانه ای دیجیتال روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور براساس برایند فرم های ثبت نام و اظهارنامه تکمیل شده از سوی آن ادارات در همسویی با خروجی سامانه رتبه بندی و ارائه گزارشات راهکاری دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران با نام سامانه هوش رقابتی بصیر انجام می شود. لذا مؤلفه های نرم و سخت از دیدگاه مدیریتی در رتبه بندی نهایی در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال اعمال شده است. نتیجتا ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور می توانند صرفا با استناد به گزارشات تحلیلی که به آنان پس از شرکت و ثبت نام در رویداد ارائه می گردد نسبت به بررسی خروجی رتبه بندی و بررسی آن اقدام نمایند و ارائه موارد دیگر از سوی دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران الزام آور نخواهد بود.

* تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران به اداره روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور با برترین رتبه در هر یک از 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال شامل اول: فاز بلوغ رشد، دوم: فاز بلوغ سازمان یافته، سوم: فاز بلوغ تأثیرگذار، و چهارم: فاز بلوغ حرفه ای اعطا می شود و سایر ادارات روابط عمومی که در هریک از فازهای فوق رتبه های بعدی را دریافت نمایند شایسته دریافت تندیس نخواهند بود.

* "گزارشات رتبه بندی" ارائه شده به ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور که در رویداد رتبه بندی شرکت و ثبت نام کرده اند، از منظر بهبود عملکرد آن ادارات در آینده نزدیک می باشد و استفاده از آن رتبه بندی بعنوان مرجعی جهت تصمیم گیری، برای دبیرخانه کنفرانس مسئولیت آور نخواهد بود و مسئولیت تصمیمات سازمانی و صنعتی آن ادارات صرفا برعهده خود ادارات خواهد بود. بدان معنی که گزارشات رتبه بندی صرفا جنبه مشاوره ای دارند.

* "گزارشات راهکاری" ارائه شده به ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور که در رویداد رتبه بندی شرکت و ثبت نام کرده اند، از منظر بهبود عملکرد آن ادارات در آینده نزدیک می باشد و استفاده از آن گزارشات راهکاری بعنوان مرجعی جهت تصمیم گیری، برای دبیرخانه کنفرانس مسئولیت آور نخواهد بود و مسئولیت تصمیمات سازمانی و صنعتی آن ادارات صرفا برعهده خود ادارات خواهد بود. بدان معنی که گزارشات راهکاری صرفا جنبه مشاوره ای دارند.

* اهتمام در حفظ مالکیت معنوی "گزارشات رتبه بندی و گزارشات راهکاری خاص" که به ادارات روابط عمومی و بازاریابی ثبت نام شده در رتبه بندی ارائه می شود از تعهدات آن ادارات می باشد. دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران می تواند گزارشات عام رتبه بندی را به تشخیص خود توزیع نماید اما این مورد مربوط به گزارشات خاص نخواهد بود.

* دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران می تواند به صلاحدید خود نسبت به انتشار رتبه بندی در رسانه های دیجیتال جهت اطلاع رسانی خروجی رتبه بندی به صنعت اقدام نماید.

* رتبه بندی های هر ماه و هر رویداد مربوط به همان بازه زمانی بوده و بطور مستقل در آن بازه زمانی رتبه ادارات و بخش های رسانه ای دیجیتال روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور را نشان می دهد.

* تکمیل و ارائه فرم های ثبت نام و اظهار نامه به دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران نشان از تصمیم نهایی اداره روابط عمومی یا بازاریابی و متعاقبا سازمان آن اداره در شرکت در رتبه بندی، پذیرش رویه رتبه بندی دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران، و اطلاع رسانی خروجی آن رتبه بندی به صنعت دارد.

* تعرفه ها و تاریخ های شرکت در رویداد بسته به هر رویداد متغیر خواهد بود و دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران می تواند براساس شرایط غیرقابل پیش بینی نسبت به تغییر آنان اقدام نماید.