رویه رتبه بندی و ثبت نام در تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران

فرایند رتبه بندی در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال ویژه ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور به رویه مشخص شده در مراحل فرایندی ذیل می باشد:

شایان ذکر است ثبت نام برای آن دسته از ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور انجام می گیرد که دارای بخش های رسانه دیجیتال شامل وبسایت، اخبار، و شبکه های اجتماعی تعریف شده با نیروهای انسانی متخصص در آن بخش ها هستند. ادارات علاقمند به معرفی تلاش های اثربخش و کارآمد خود در بخش های رسانه ای دیجیتال و معرفی بعنوان تجربیات برتر به صنعت می توانند با دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران تماس حاصل فرمایند.

رتبه بندی کارآمدی روابط عمومی و بازاریابی در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال

فاز اول: رشد

فاز رشد، اولین فازی است که ادارات روابط عمومی و بازاریابی براساس برایند شاخص های کلیدی عملکرد صنعت در بخش های رسانه های دیجیتال در آن، رتبه بندی می شوند

فاز دوم: سازمان یافته

فاز سازمان یافته، دومین فازی است که ادارات روابط عمومی و بازاریابی براساس برایند شاخص های کلیدی عملکرد صنعت در بخش های رسانه های دیجیتال در آن، رتبه بندی می شوند

فاز سوم: تأثیرگذار

فاز تأثیرگذار، سومین فازی است که ادارات روابط عمومی و بازاریابی براساس برایند شاخص های کلیدی عملکرد صنعت در بخش های رسانه های دیجیتال در آن، رتبه بندی می شوند

فاز چهارم: حرفه ای

فاز حرفه ای، چهارمین فازی است که ادارات روابط عمومی و بازاریابی براساس برایند شاخص های کلیدی عملکرد صنعت در بخش های رسانه های دیجیتال در آن، رتبه بندی می شوند