سوابق: اولین کنفرانس و تندیس بلوغ هوش تجاری ایران

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران افتخار داشته است تا با تکیه بر الطاف الهی، اولین کنفرانس هوش تجاری ایران را نیز با موفقیت برگزار نماید. همچنین در آن کنفرانس، از سازمان هایی که در پیاده سازی سیستم هوش تجاری در سازمان خود موفق بوده و پس از ممیزی، شایسته دریافت تندیس و تقدیرنامه بلوغ هوش تجاری ایران شدند نیز تقدیر گردید و مدیران و کارشناسان ارشد آن سازمان های منتخب در قالب سخنرانی، اقدام به تسهیم دانش خود به حاضرین کنفرانس نمودند.

از جمله سازمان هایی که در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران شایسته دریافت تندیس و تقدیرنامه بلوغ هوش تجاری ایران در فازهای متنوع شدند عبارت بودند از:

 * شرکت بیمه ایران در فاز بهره برداری از سیستم هوش تجاری

 * شرکت کارت اعتباری ایران کیش در فاز پیاده سازی سیستم هوش تجاری

 * سازمان فروشگاه های زنجیره ای اتکا در فاز آمادگی سیستم هوش تجاری

تصاویری از اولین کنفرانس هوش تجاری ایران و مراسم اهدای تندیس و تقدیرنامه به مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های برتر در ذیل آمده است:

 

 

کاتالوگ تصویری اولین کنفرانس و تندیس بلوغ هوش تجاری ایران

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران افتخار دارد تا اولین کنفرانس هوش تجاری ایران را با حضور اساتید، پژوهشگران، مدیران، و کارشناسان ارشد سازمان های کشور برگزار نمود و در آن مراسم به مدیران و کارشناسان ارشد سازمان موفق در فازهای هوش تجاری تندیس و تقدیرنامه اهدا نمود.