رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران بمنظور رتبه بندی ادارات، و بخش های رسانه ای دیجیتال روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور می باشد تا از تلاش ها و زحمات کارشناسان و مدیران این حوزه تقدیر بعمل آمده و در جهت بهبود آن رتبه بندی اقدام شود. رتبه بندی فوق براساس براساس اظهار نامه های تکمیل شده آن ادارات که به دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ارائه می شود در همسویی با خروجی سامانه رتبه بندی و ارائه گزارشات راهکاری دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران با نام سامانه هوش رقابتی بصیر انجام می شود.

هدف از این رویداد ارائه رتبه به ادارات، و بخش های رسانه ای دیجیتال روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور جهت بهبود عملکرد و رتبه آن ادارات در صنعت است. در این راستا دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران اقدام به ارائه گزارشات تحلیلی رتبه بندی و گزارشات تحلیلی راهکاری جهت نیل به آن هدف می نماید.

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران پس از رتبه بندی فوق، اقدام به اعطای تندیس، گواهینامه و تقدیرنامه و اطلاع رسانی آن رتبه بندی ها به صنعت در موارد زیر خواهد نمود: اول: مدیران ادارات روابط عمومی یا بازاریابی که متولی رسانه های دیجیتال سازمان خود هستند. دوم: کارشناسان بخش های رسانه های دیجیتال از ادارات فوق الذکر شامل وبسایت، اخبار و شبکه های اجتماعی. لذا مدیران و کارشناسان ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور و تمامی فعالان صنعت در حوزه رسانه های دیجیتال از جمله مخاطبین آن رویداد می باشند.

لازم است تا ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشورو بخش های رسانه ای دیجیتال آنان جهت تکمیل فرم های ثبت نام و اظهارنامه با دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران تماس حاصل نمایند. به بخش "تماس با ما" در وبسایت دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران به آدرس زیر مراجعه نمایید: https://www.bi-conference.ir

ادارات و بخش های رسانه ای دیجیتال روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور که در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران شرکت می کنند پس از رتبه بندی براساس فرم های ثبت نام و اظهارنامه و همسویی با خروجی سامانه رتبه بندی و ارائه گزارشات راهکاری دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران با نام سامانه هوش رقابتی بصیر، در یکی از 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال رتبه بندی می شوند. جهت مطالعه بیشتر در خصوص آن چهار فاز بلوغ به صفحه "رویه رتبه بندی و ثبت نام" در وبسایت کنفرانس هوش تجای ایران به آدرس زیر مراجعه نمایید: https://www.bi-conference.ir

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران با بهره گیری از سامانه رتبه بندی و ارائه گزارشات راهکاری خود با نام سامانه هوش رقابتی بصیر بطور ماهانه به اداراتی که اعلام بهره مندی از گزارشات راهکاری ماهانه داشته باشند، اقدام خواهد کرد.

تعرفه های شرکت در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران براساس تاریخ های مشخص شده در بخش "تعرفه ها و تاریخ های مهم" در وبسایت کنفرانس هوش تجاری ایران به آدرس زیر مشخص شده اند: https://www.bi-conference.ir

به بخش قوانین در وبسایت کنفرانس هوش تجاری ایران به آدرس زیر مراجعه نمایید: https://www.bi-conference.ir