درباره دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران

جهت آشنایی هرچه بیشتر با دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران و سوابق علمی و اجرایی آن دبیرخانه در حوزه رویدادهای علمی، رتبه بندی، و راهکاری بلوغ هوش تجاری و رقابتی، کلیک کنید

بیشتر