ارائه گزارشات تحلیلی راهکاری به ادارات روابط عمومی و بازاریابی در حوزه رسانه های دیجیتال جهت بهبود عملکرد و ارتقاء رتبه

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران جهت یاری رسانی به ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در خصوص بهبود اثربخش و کارآمد عملکرد و متعاقبا رتبه آن ادارات در بخش های رسانه ای دیجیتال در تندیس و گواهینامه رتبنه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران، اقدام به ارائه گزارشات تحلیلی راهکاری ماهانه به آن ادارات مبتنی بر تحلیل کلان داده های رسانه های دیجیتال فعالان صنعت در حوزه های وبسایت، اخبار، و شبکه های اجتماعی می نماید.

شایان ذکر است گزارشات راهکاری فوق بطور ماهانه به ادارات متقاضی آن گزارشات ارائه می شود و توسط سامانه رتبه بندی و ارائه گزارشات راهکاری دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران بنام سامانه هوش رقابتی بصیر براساس 34 شاخص کلیدی عملکرد رسانه های دیجیتال صنعت و 360 داشبورد مدیریتی در بخش های رسانه های دیجیتال شامل، وبسایت، اخبار، روند جستجو، و شبکه های اجتماعی از تمامی فعالان صنعت می باشد.

استخراج راهکارهای ماهانه جهت بهبود رتبه و عملکرد ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در گزارشات راهکاری ماهانه فوق براساس دو اصل در سامانه هوش رقابتی بصیر انجام می شود:

اول: استخراج راهکار براساس نقاط ضعف و قوت در کلان داده ها و شاخص های کلیدی عملکرد رسانه های دیجیتال در ادارات متقاضی آن گزارشات

دوم: استخراج راهکار براساس عملکرد اداره روابط عمومی و بازاریابی با رتبه برتر در کلان داده ها و شاخص های کلیدی عملکرد رسانه های دیجیتال

گزارشات تحلیلی راهکاری دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران ویژه ادارات روابط عمومی و بازاریابی

روش اول استخراج راهکار در گزارشات ماهانه راهکاری

استخراج و ارائه راهکار بهبود عملکرد و رتبه ادارات روابط عمومی و بازاریابی در رتبه بندی تندیس بلوغ هوش رقابتی ایران در بخش های رسانه ای دیجیتال براساس نقاط ضعف و قوت در کلان داده ها و شاخص های کلیدی عملکرد رسانه های دیجیتال در ادارات متقاضی آن گزارشات

روش دوم استخراج راهکار در گزارشات ماهانه راهکاری

استخراج و ارائه راهکار بهبود عملکرد و رتبه ادارات روابط عمومی و بازاریابی در رتبه بندی تندیس بلوغ هوش رقابتی ایران در بخش های رسانه ای دیجیتال براساس عملکرد ادارات با تجربه و رتبه برتر در کلان داده ها و شاخص های کلیدی عملکرد رسانه های دیجیتال