فاز حرفه ای بلوغ هوش رقابتی ایران در بخش های رسانه ای دیجیتال

فاز چهارم بلوغ رسانه ای دیجیتال: حرفه ای، چهارمین و بالغ ترین فازی است که ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور می توانند در آن رتبه بندی شوند. ادارات در این فاز نه تنها مؤلفه های فاز قبل که شامل بخش های رسانه ای دیجیتال (شامل وبسایت، اخبار، و شبکه های اجتماعی) مستقل با تعامل سیستمی، سازمان یافته، با نیروهای انسانی متخصص، و تأثیرگذاری بر شاخص های کلیدی عملکردی صنعت در حوزه رسانه های دیجیتال را دارا هستند بلکه تأثیر آنان بر آن شاخص ها در صنعت بسیار قابل توجه است. در حقیقت برایند تمامی شاخص های کلیدی عملکرد در صنعت در حوزه رسانه های دیجیتال متعلق به آن ادارات بطور تقریبا متوازن مقادیر بالایی را نشان میدهند که آن ادارات را در بالاترین سطح از رتبه بندی قرار می دهد.

برای آنکه اداره ای در این فاز قرار بگیرد لازم است تا برایند فعالیت های رسانه ای دیجیتال خود در صنعت را در قالبی اثربخش و کارآمد و البته متوازن بر روی وجه غالب شاخص های کلیدی عملکرد صنعت بالاتر از سایر ادارات روابط عمومی در سایر نهادهای پولی، تقسیم متوازن کرده و بالا برده باشد. اداراتی که در فاز حرفه ای قرار می گیرند در حقیقت بعنوان Benchmark برای سایر سازمان ها می توانند مد نظر قرار گیرند.

لذا پیشنهاد می شود تا ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور که خود را شایسته دریافت تندیس و گواهینامه رتبه بندی و متعاقبا اطلاع رسانی رتبه بندی خود به صنعت در فاز بلوغ رسانه ای دیجیتال فوق ارزیابی می کنند، نسبت به ثبت نام در فرایند تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران از طریق تماس با دبیرخانه کنفرانس، اقدام نمایند.

فاز حرفه ای بلوغ هوش رقابتی ایران در بخش های رسانه ای دیجیتال

سایر فازهای بلوغ هوش رقابتی در بخش های رسانه ای دیجیتال

فاز اول بلوغ: رشد

فاز دوم بلوغ: سازمان یافته

فاز سوم بلوغ: تأثیرگذار