فاز سازمان یافته بلوغ هوش رقابتی ایران در بخش های رسانه ای دیجیتال

فاز دوم بلوغ رسانه ای دیجیتال: سازمان یافته، دومین فازی است که ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور علاوه بر در اختیار داشتن بخش های رسانه ای دیجیتال (شامل وبسایت، اخبار، و شبکه های اجتماعی) با تعامل سیستمی و نیروهای متخصص بطور تعریف شده در هر یک از بخش های رسانه ای دیجیتال، لازم است تا سازمان یافتگی در فرایندهای رسانه های دیجیتال آنان به بلوغ رسیده باشد.

بدین معنی که جریان فرایندی تعریف شده در میان مدت بطور مدون در آن بخش ها پیاده سازی شده باشد و خروجی آن سازمان یافتگی خود را در قالب داده های رسانه های دیجیتال در شاخص های کلیدی عملکرد صنعت در سامانه رتبه بندی و ارائه گزارشات راهکاری دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران نشان دهد.

لذا پیشنهاد می شود تا ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور که خود را شایسته دریافت تندیس و گواهینامه رتبه بندی و متعاقبا اطلاع رسانی رتبه بندی خود به صنعت در فاز بلوغ رسانه ای دیجیتال فوق ارزیابی می کنند، نسبت به ثبت نام در فرایند تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران از طریق تماس با دبیرخانه کنفرانس، اقدام نمایند.

 

فاز سازمان یافته بلوغ هوش رقابتی ایران در بخش های رسانه ای دیجیتال

سایر فازهای بلوغ هوش رقابتی در بخش های رسانه ای دیجیتال

فاز اول بلوغ: رشد

فاز سوم بلوغ: تأثیرگذار

فاز چهارم بلوغ: حرفه ای