گزارش رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در خبرگزاری اقتصاد 24

به گزارش خبرگزاری اقتصاد 24، رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در حوزه کارآمدی ادارت روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال توسط دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران برگزار می شود.

لینک رویداد در خبرگزاری اقتصاد 24

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران در شبکه های اجتماعی:

                        

گزارش رویداد تندیس رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در خبرگزاری اقتصاد 24