اعطای گواهینامه رتبه بندی کارآمدی روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور

ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور که در هریک از فازهای بلوغ رسانه دیجیتال بتوانند بالاترین رتبه را کسب نمایند شایسته دریافت تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در فاز رسانه های دیجیتال مربوطه خواهند بود. تندیس ادارات با رتبه برتر به مدیران یا معاونین آن ادارات اهدا خواهد شد. از سوی دیگر هر یک از بخش های رسانه دیجیتال ادارات روابط عمومی و بازاریابی (شامل وبسایت، اخبار، و شبکه های اجتماعی) نیز بطور جداگانه در هریک از فازهای بلوغ رسانه دیجیتال رتبه بندی می شوند و کارشناسان آن بخش هایی که بالاترین رتبه را در هریک از فازهای بلوغ رسانه دیجیتال کسب نمایند، از طرف دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران مورد تقدیر قرار خواهند نمود.

بمنظور آگاهی ادارات و بخش های رسانه ای دیجیتال از رتبه سالانه خود در صنعت، گواهینامه رتبه بندی کارآمدی روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در حوزه رسانه های دیجیتال که در برگیرنده رتبه ادارات و بخش های رسانه ای دیجیتال فوق می باشد نیز به آن ادارات و بخش ها ارائه خواهد شد.

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران در شبکه های اجتماعی:

                        

اعطای گواهینامه رتبه بندی