برگزاری رویداد تندیس و گواهینامه بلوغ هوش رقابتی ایران در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال را با هدف بهبود عملکرد ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور و بخش های رسانه ای دیجیتال آن ادارات در 4 فاز بلوغ رسانه ای دیجیتال برگزار می نماید. دبیرخانه کنفرانس پس از رتبه بندی فوق، اقدام به اعطای تندیس و تقدیرنامه و اطلاع رسانی به سازمان های کشور در موارد زیر خواهد نمود:

اول: رتبه بندی ادارات و بخش های رسانه ای دیجیتال روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال (شامل وبسایت، اخبار، و شبکه های اجتماعی) بمنظور ایجاد آگاهی مدیران و کارشناسان آن ادارات از رتبه و جایگاه رقابتی آنان در صنعت.

رتبه بندی فوق براساس 360 داشبورد مدیریتی و 34 شاخص کلیدی عملکرد رسانه ای دیجیتال در سامانه هوشمند رتبه بندی و ارائه گزارشات راهکاری دبیرخانه کنفرانس بنام سامانه هوش رقابتی بصیر در همسویی با اظهارنامه های تکمیل و ارسال شده از سوی ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور انجام می گیرد.

دوم: ارائه گزارشات تحلیلی راهکاری ماهانه در هر یک از بخش های رسانه ای دیجیتال جهت بهبود عملکرد و ارتقاء رتبه آن ادارات و بخش های رسانه ای دیجیتال آن ادارات در صنعت.

جهت آشنایی با رویداد فوق به صفحه معرفی تندیس رتبه بندی مراجعه  فرمایید.

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران در شبکه های اجتماعی:

                        

تندیس بلوغ هوش رقابتی ایران