اخبار دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران
رویه ثبت نام تندیس بلوغ هوش رقابتی

رویه ثبت نام و رتبه بندی در رویداد تندیس و گواهینامه بلوغ هوش رقابتی ایران در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال

در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران، ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور و بخش های رسانه دیجیتال آن ادارات ارزیابی و رتبه بندی خواهند شد.