اخبار دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران
 کسب رتبه برتر اداره کل روابط عمومی بانک سینا در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه دیجیتال اخبار

خبر تکمیلی: کسب رتبه برتر اداره کل روابط عمومی بانک سینا در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه دیجیتال اخبار

تندیس، لوح، و گواهینامه جایگاه برتر در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه دیجیتال در حوزه اخبار در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در سال 1399 (شش ماه نخست) به اداره کل روابط عمومی بانک سینا تقدیم شد.

تندیس بانک ملی

خبر تکمیلی: کسب رتبه برتر اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال کشور

تندیس، لوح، و گواهینامه جایگاه برتر در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال حوزه ادارات روابط عمومی صنعت بانکداری کشور در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در سال 1399 (شش ماه نخست) به اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران تقدیم شد.

تندیس بانک ملی

کسب رتبه برتر اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال کشور

اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران حائز رتبه برتر در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال کشور در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در حوزه ادارت روابط عمومی گردید.

اعلام نتایج رتبه بندی تندیس بلوغ هوش تجاری

اعلام نتایج رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در رسانه های دیجیتال صنعت بانکداری کشور

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران افتخار دارد تا در رویداد تندیس رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران مربوط به 6 ماهه نخست سال 1399، از سازمان های برگزیده در فازهای بلوغ رسانه های دیجیتال در صنعت بانکداری کشور نسبت به اعلام نتایج بشرح زیر اقدام نماید

اعلام نتایج رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در رسانه های دیجیتال صنعت بانکداری کشور

اعلام نتایج رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در رسانه های دیجیتال صنعت بانکداری کشور در خبر گذاری اقتصاد 24

انتشار خبر اعلام نتایج رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در رسانه های دیجیتال صنعت بانکداری کشور در خبر گذاری اقتصاد 24