فاز تأثیرگذار بلوغ هوش رقابتی ایران در بخش های رسانه ای دیجیتال

فاز سوم بلوغ رسانه ای دیجیتال: تأثیرگذار، سومین فازی است که ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور که نه تنها دارای بخش های رسانه ای دیجیتال (شامل وبسایت، اخبار، و شبکه های اجتماعی) مستقل و تعریف شده اما با تعامل سیستمی سازمان یافته و نیروهای تعریف شده و متخصص در هر یک از بخش های فوق هستند بلکه در حوزه رسانه های دیجیتال در صنعت دارای نقشی تاثیرگذار باشند. بدان معنی که تأثیر قابل توجهی بر داده های رسانه های دیجیتال صنعت  دارند و میانگین صنعت را برای هریک از شاخص های کلیدی عملکرد صنعت بطور بسزایی تحت تأثیر قرار می دهند.

قرار گرفتن در این فاز نشان از نگاه سیستمی از کلان به خرد به بخش های رسانه ای دیجیتال داشته و تأثیر این نگاه سیستمی بر شاخص های کلیدی عملکرد صنعت توانسته تأثیر بسزایی بر برند سازمان در صنعت داشته باشد.

لذا پیشنهاد می شود تا ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور که خود را شایسته دریافت تندیس و گواهینامه رتبه بندی و متعاقبا اطلاع رسانی رتبه بندی خود به صنعت در فاز بلوغ رسانه ای دیجیتال فوق ارزیابی می کنند، نسبت به ثبت نام در فرایند تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران از طریق تماس با دبیرخانه کنفرانس، اقدام نمایند.

فاز تأثیرگذار بلوغ هوش رقابتی ایران در بخش های رسانه ای دیجیتال

سایر فازهای بلوغ هوش رقابتی در بخش های رسانه ای دیجیتال

فاز اول بلوغ: رشد

فاز دوم بلوغ: سازمان یافته

فاز چهارم بلوغ: حرفه ای