4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران

ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور که در حوزه رسانه های دیجیتال شامل وبسایت، اخبار، و شبکه های اجتماعی فعال بوده و دارای بخش های رسانه ای تعریف شده با نیروهای انسانی مشخص برای آنان هستند، می توانند در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در 4 فاز رسانه های دیجیتال که در ذیل صفحه پیش رو آمده است، شرکت نمایند.

ادارات فوق پس از ثبت نام و ارسال فرم اظهارنامه تکمیل شده به دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران در همسویی با خروجی سامانه رتبه بندی دبیرخانه کنفرانس، در صنعت خود رتبه بندی شده و براساس رتبه ای که در نهایت دریافت می کنند در یکی از 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال که در ذیل آمده است قرار خواهند گرفت. 

ادارات روابط عمومی و بازاریابی فوق که در هریک از فازهای ذیل بتوانند بالاترین رتبه را کسب نمایند شایسته دریافت تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در فاز مربوطه خواهند بود. تندیس و گواهینامه ادارات با رتبه برتر به مدیران یا معاونین آن ادارات اهدا خواهد شد. از سوی دیگر هر یک از بخش های رسانه دیجیتال ادارات روابط عمومی و بازاریابی (شامل وبسایت، اخبار، و شبکه های اجتماعی) نیز بطور جداگانه در هریک از فازهای زیر رتبه بندی می شوند و کارشناسان آن بخش هایی که بالاترین رتبه را در هریک از فازهای زیر کسب نمایند، از طرف دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران مورد تقدیر قرار خواهند نمود.

علاوه بر این، بمنظور آگاهی ادارات و بخش های رسانه ای دیجیتال از رتبه سالانه خود در صنعت، گواهینامه رتبه بندی کارآمدی روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در حوزه رسانه های دیجیتال که در برگیرنده رتبه ادارات و بخش های رسانه ای دیجیتال فوق می باشد نیز به آن ادارات و بخش ها ارائه خواهد شد.

شایان ذکر است که نتیجه رتبه بندی و اعطای تندیس، گواهینامه و تقدیرنامه های فوق از طریق رسانه های دیجیتال دبیرخانه کنفرانس و همچنین رسانه های دیجیتال مطرح در صنعت، به اطلاع سازمان های فعال در صنعت خواهد رسید.

4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال در رویداد تندیس رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران

رتبه بندی کارآمدی روابط عمومی و بازاریابی در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال

فاز اول بلوغ: رشد

فاز رشد، اولین فازی است که ادارات روابط عمومی و بازاریابی براساس برایند شاخص های کلیدی عملکرد صنعت در بخش های رسانه های دیجیتال در آن، رتبه بندی می شوند

فاز دوم: سازمان یافته

فاز سازمان یافته، دومین فازی است که ادارات روابط عمومی و بازاریابی براساس برایند شاخص های کلیدی عملکرد صنعت در بخش های رسانه های دیجیتال در آن، رتبه بندی می شوند

فاز سوم: تأثیرگذار

فاز تأثیرگذار، سومین فازی است که ادارات روابط عمومی و بازاریابی براساس برایند شاخص های کلیدی عملکرد صنعت در بخش های رسانه های دیجیتال در آن، رتبه بندی می شوند

فاز چهارم: حرفه ای

فاز حرفه ای، چهارمین فازی است که ادارات روابط عمومی و بازاریابی براساس برایند شاخص های کلیدی عملکرد صنعت در بخش های رسانه های دیجیتال در آن، رتبه بندی می شوند

استعلام گواهینامه