فاز رشد بلوغ هوش رقابتی ایران در بخش های رسانه ای دیجیتال

فاز اول بلوغ رسانه های دیجیتال: رُشد اولین فازی است که ادارات روابط عمومی و بازاریابی کشور که دارای بخش های رسانه ای دیجیتال مستقل (شامل وبسایت، اخبار، و شبکه های اجتماعی) اما تعامل سیستمی بوده و نیروهای متخصص در هر یک از بخش های رسانه ای دیجیتال فوق بطور تعریف شده دارند می توانند پس از رتبه بندی در این فاز قرار گیرند.

البته لازم است فعالیت های بخش های رسانه ای دیجیتال فوق در صنعت نیز قابل توجه و رو به رشد بوده و عملکرد آن بخش ها را در قالب داده های رسانه های دیجیتال در شاخص های کلیدی عملکرد صنعت در سامانه رتبه بندی و ارائه گزارشات راهکاری دبیرخانه کنفرانس نشان داده شوند.

لذا پیشنهاد می شود تا ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور که خود را شایسته دریافت تندیس و گواهینامه رتبه بندی و متعاقبا اطلاع رسانی رتبه بندی خود به صنعت در فاز بلوغ رسانه ای دیجیتال فوق ارزیابی می کنند، نسبت به ثبت نام در فرایند تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران از طریق تماس با دبیرخانه کنفرانس، اقدام نمایند.

فاز رشد بلوغ هوش رقابتی ایران در بخش های رسانه ای دیجیتال

سایر فازهای بلوغ هوش رقابتی در بخش های رسانه ای دیجیتال

فاز دوم بلوغ: سازمان یافته

فاز سوم بلوغ: تأثیرگذار

فاز چهارم بلوغ: حرفه ای