تاییدیه های ملی و بین المللی هوش رقابتی بصیر بعنوان سامانه رتبه بندی و ارائه گزارشات تحلیلی راهکاری

افتخار داریم که مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، هوش رقابتی بصیر را بعنوان سامانه دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران و ارائه گزارشات تحلیلی راهکاری جهت بهبود عملکرد ادارات و بخش های رسانه ای دیجیتال روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور مورد تأیید قرار داده است. 

حمایت و تأیید علمی پدر تحلیل داده از سامانه رتبه بندی و ارائه گزارشات راهکاری هوش رقابتی بصیر

افتخار داریم که دکتر بیل اینمون (Dr. Bill Inmon) بعنوان پدر علم تحلیل داده، هوش رقابتی بصیر را بعنوان سامانه رتبه بندی و ارائه گزارشات تحلیلی راهکاری مورد حمایت و تایید علمی (Scientific Accreditation) قرار داده و گواهینامه حمایت و تایید علمی از طرف کمپانی علمی ForestRim Technolohy بعنوان کمپانی پیشرو در حوزه دانش تحلیل داده، برای آن سامانه صادر نموده اند.

حمایت و تأیید علمی دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران از سامانه رتبه بندی و ارائه گزارشات راهکاری هوش رقابتی بصیر

افتخار داریم که هوش رقابتی بصیر بعنوان سامانه رتبه بندی و ارائه گزارشات راهکاری در دومین کنفرانس هوش تجاری ایران رونمایی گردید و مورد حمایت و تأیید علمی آن دبیرخانه می باشد.