دبیرخانه کنفرانس برگزار میکند
مطالعه بیشتر

سامانه رتبه بندی و ارائه گزارشات راهکاری دبیرخانه کنفرانس

سامانه هوش رقابتی بصیر با 360 داشبورد مدیریتی و 34 شاخص رسانه ای دیجیتال، بعنوان سامانه رتبه بندی ادارات و بخش های رسانه ای دیجیتال روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال توسط دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران در همسویی با اظهارنامه های تکمیلی ادارات فوق، مورد استفاده قرار می گیرد.

بیشتر

تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران

رتبه بندی کارآمدی روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال

کارآمدی اداره روابط عمومی و بازاریابی شما در بخش های رسانه ای دیجیتال، در کدامیک از فازهای بلوغ زیر رتبه بندی می شود؟!

رتبه فاز اول: رشد

1.6

رتبه فاز دوم: سازمان یافته

2.3

رتبه فاز سوم: تأثیرگذار

3.8

رتبه فاز چهارم: حرفه ای

4.1
درصد رتبه در فاز رشد

درصد رتبه در فاز سازمان یافته

درصد رتبه در فاز تأثیرگذار

درصد رتبه در فاز حرفه ای

آخرین اخبار تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال